Chương IV: Điều khoản sử dụng Meey 3D

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ do Meey Land cung cấp.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Chương I. Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Người Dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Chương I. Quy Định Chung.

1. Thông tin về Dịch Vụ

1.1 Các Dịch Vụ được Meey Land cung cấp tại Website được liệt kê tại Phần “Thông Tin Về Meey 3D” trong Mục “Giới thiệu và hỗ trợ”.

1.2 Các Dịch Vụ có thể được Meey Land thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.

2. Nghĩa vụ của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ

2.1 Người Dùng phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình quy định tại Chương I. Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng này trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

2.2 Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Sản Phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Meey Land để được hỗ trợ.

2.3 Người Dùng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật tất cả những thông tin mà Người Dùng chia sẻ, phân quyền xem xét, thay đổi cho Người Dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

2.4 Việc sử dụng Website có thể cho phép Người Dùng liên hệ, trao đổi với những Người Dùng khác. Người Dùng cần tự trang bị những biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân trong quá trình liên hệ, tiếp xúc với bất kỳ Người Dùng hay một bên thứ ba nào khác. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khiếu nại giữa các Người Dùng và giữa Người Dùng với bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong trường hợp Người Dùng phát hiện có bất kỳ Người Dùng nào khác có dấu hiệu lừa đảo, phạm tội hoặc gây phiền toái, vui lòng báo cáo lại cho Meey Land để Meey Land đưa ra những hỗ trợ kịp thời.

Last updated