Chương II: Điều khoản giao dịch Meey 3D

Điều Khoản Giao Dịch này ("Điều Khoản Giao Dịch") quy định những nội dung liên quan đến những giao dịch mà Người Dùng thực hiện liên quan đến Website cũng như việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch của Người Dùng.

Trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Chương I. Quy Định Chung và Điều Khoản Giao Dịch này.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Giao Dịch này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện giao dịch sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể không thực hiện việc giao dịch. Để đảm bảo Người Dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Giao Dịch này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Giao Dịch này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Chương I. Quy Định Chung.

1. Phạm vi áp dụng

1.1 Điều Khoản Giao Dịch này được áp dụng đối với Người Dùng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 5.1 của Chương I. Quy Định Chung và mong muốn thực hiện giao dịch để sử dụng các Dịch Vụ của Meey Land.

1.2 Đối tượng giao dịch của Điều Khoản Giao Dịch này là bất kỳ và tất cả Dịch Vụ.

2. Quy trình thực hiện giao dịch

Người Dùng truy cập vào Website, tại mục “Bảng giá”, Người Dùng nhấn mục “Liên hệ” hoặc “Liên hệ và nhận tư vấn” để được hỗ trợ.

3. Quyền và nghĩa vụ của Người Dùng

3.1 Cam kết rằng Người Dùng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để giao kết, thực hiện Điều Khoản Giao Dịch này và sử dụng Dịch Vụ.

3.2 Đảm bảo các thông tin của Người Dùng cung cấp cho Meey Land là chính xác, cập nhật và đầy đủ

3.3 Khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót phát sinh từ lỗi của bản thân mình trong khi thực hiện giao dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Người Dùng phải liên hệ ngay với Meey Land để được hướng dẫn, hỗ trợ.

3.4 Trong trường hợp có sự cố phát sinh từ phía hệ thống hoặc nếu một giao dịch không được thực hiện theo mong muốn của Người Dùng, Người Dùng cần thông báo ngay cho Meey Land và Meey Land sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người Dùng.

3.5 Bằng việc cung cấp thông tin khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý cho Meey Land toàn quyền sử dụng các thông tin này theo Chương III. Chính Sách Bảo Mật.

3.6 Tự đảm bảo thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và các thông tin khác của chính Người Dùng trong quá trình thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ.

3.7 Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Chương I. Quy Định Chung và quy định của pháp luật

4. Quyền và nghĩa vụ của Meey Land

4.1 Việc cung cấp Dịch Vụ của Meey Land sẽ tuân theo Chương IV. Điều Khoản Sử Dụng.

4.2 Có quyền đề nghị Người Dùng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Người Dùng phù hợp với yêu cầu quản lý của Meey Land và quy định pháp luật

4.3 Có quyền tạm ngưng, chấm dứt Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Người Dùng trong các trường hợp tại Điều 3.9 của Chương I. Quy Định Chung

4.4 Hỗ trợ Người Dùng xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ. Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ của Meey Land:

Tổng đài chăm sóc khách hàng: từ 8:00 – 18:00, thứ 2 đến thứ 6

Đường dây nóng (Hotline): 0979299865

4.5 Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Chương I. Quy Định Chung và quy định của pháp luật.

5. Bảo mật thông tin

5.1 Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều Khoản Giao Dịch này hoặc theo thỏa thuận khác giữa Các Bên bằng văn bản.

5.2 Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chương III. Chính Sách Bảo Mật.

5.3 Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do Bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Điều Khoản Giao Dịch mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.

6. Bất khả kháng

6.1 Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, thì Bên đó sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Điều Khoản Giao Dịch trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải:

- Thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng; và

- Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được.

6.2 Nếu như một Bên không thể thực hiện được đầy đủ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình tại Điều Khoản Giao Dịch này do nguyên nhân từ Sự Kiện Bất Khả Kháng trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mươi) ngày liên tục thì Bên còn lại có thể chấm dứt Điều Khoản Giao Dịch bằng việc gửi thông báo qua email cho Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.

6.3 Để làm rõ, Các Bên đồng ý rằng trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Meey Land mà không phải phát sinh do lỗi của Meey Land cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều Khoản Giao Dịch này.

7. Quy định khác

7.1 Điều Khoản Giao Dịch này có hiệu lực kể từ thời điểm Meey Land nhận được bất kỳ số tiền nào của Người Dùng để sử dụng Dịch Vụ Website cung cấp.

7.2 Các Bên cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của Điều Khoản Giao Dịch này.

7.3 Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Giao Dịch được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản Giao Dịch này, và trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Điều Khoản Giao Dịch này.

7.4 Các nội dung khác không có trong Điều Khoản Giao Dịch này sẽ thực hiện theo Chương I. Quy Định Chung.

Last updated