Chương I: Quy định chung Meey 3D

1. Giải thích từ ngữ

- Meey Land: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0108867454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/8/2019 và các lần đăng ký thay đổi sau đó, có trụ sở chính tại Tầng 5, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, thông tin liên hệ tại: 0249 999 2999.

- Website: là trang web có địa chỉ: https://meey3d.com/ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land;

- Dịch vụ: là tất cả và bất kỳ tính năng, tiện ích nào được Meey Land/ Meey 3D cung cấp tại Website;

- Sản Phẩm: là tất cả và bất kỳ trang web, website nào thuộc sở hữu của Meey Land bao gồm cả Website;

- Người Dùng: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập vào Website;

- Meey ID: là nền tảng quản lý tài khoản do Meey Land cung cấp và sở hữu để quản lý tài khoản của Người Dùng được tạo lập hoặc đăng ký trên bất kỳ Sản Phẩm nào;

- Tài Khoản Đăng Nhập: là tài khoản mà Người Dùng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Website;

- Tài Khoản Giao Dịch: là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập trong đó thể hiện số tiền Người Dùng nạp vào và/hoặc nhận được liên quan đến các giao dịch đối với Sản Phẩm;

- Cập Nhật: là việc nâng cấp, cập nhật, thay thế, tạm ngưng và/hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch Vụ và/hoặc một phần hoặc toàn bộ Website;

- Tranh Chấp: là bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của ĐKĐK này;

- Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Meey Land và Người Dùng một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Meey Land, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng;

- Bên: là Meey Land hoặc Người Dùng tùy từng ngữ cảnh;

Các Bên: là cả Meey Land và Người Dùng;

- Thông tin cá nhân: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật;

- Dữ Liệu Người Dùng: là tất cả và bất kỳ những thông tin liên quan đến Người Dùng (bao gồm cả thông tin cá nhân, thông tin về thanh toán) mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land hoặc Meey Land có được trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website.

2. Phạm vi áp dụng

ĐKĐK này sẽ được áp dụng cho tất cả các Người Dùng khi tiến hành tải, cài đặt, truy cập vào Website, đăng nhập và/hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập tại Website, sử dụng bất kỳ tính năng nào thuộc Website và/hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan tới Website.

3. Tài khoản Đăng Nhập

3.1 Bằng việc tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Người Dùng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng

- Tài Khoản Đăng Nhập được lập sẽ được tích hợp vào Meey ID và Người Dùng có thể sử dụng chính Tài Khoản Đăng Nhập đã lập để đăng nhập vào các Sản Phẩm khác của Meey Land; và

- Dữ Liệu Người Dùng sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định về bảo mật, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như chính sách quyền riêng tư của Meey Land tại Chương III. Chính Sách Bảo Mật của ĐKĐK này cũng như tại các quy định, chính sách về bảo mật áp dụng riêng cho từng Sản Phẩm khác (nếu có) mà sẽ được hiển thị cụ thể khi Người Dùng sử dụng các Sản Phẩm khác đó.

3.2 Mỗi Người Dùng chỉ được đăng ký 01 Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Website. Trường hợp Người Dùng đã có sẵn tài khoản Meey ID, Người Dùng có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào Website.

3.3 Khi tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Người Dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với Người Dùng là cá nhân: Phải là người mang quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Website.

- Nếu Người Dùng là người chưa đủ 18 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, Người Dùng phải có sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật hợp pháp để sử dụng và/hoặc tiến hành giao dịch liên quan đến Website. Trong trường hợp đó, người đại diện theo pháp luật phải tuân theo và hỗ trợ Người Dùng tuân theo ĐKĐK này và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Người Dùng liên quan đến Website và Dịch Vụ; và;

- Đối với Người Dùng là tổ chức: phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để Người Dùng tổ chức có thể mở Tài Khoản Đăng Nhập, Người Dùng cần cử một người đại diện theo uỷ quyền của Người Dùng tạo lập, quản lý và sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập tuân theo ĐKĐK này. Người Dùng phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người đại diện đó liên quan đến Website và Dịch Vụ.

3.4 Người Dùng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và trung thực về Người Dùng khi mở Tài Khoản Đăng Nhập. Người Dùng cũng phải kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập đã được đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào. Meey Land sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Người Dùng cung cấp không đầy đủ hoặc chậm cập nhật thông tin của mình.

3.5 Người Dùng có thể sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng, tuy nhiên Meey Land xin lưu ý rằng những dữ liệu đã bị Người Dùng xóa bỏ có thể sẽ không khôi phục lại được.

3.6 Người Dùng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, Tài Khoản Đăng Nhập và tất cả hoạt động của mình trên Website bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập của chính Người Dùng, bao gồm cả mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực và thông tin định danh khác.

3.7 Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào của Người Dùng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, hoặc Tài Khoản Đăng Nhập bị truy cập, sử dụng trái phép, Người Dùng phải thông báo ngay cho Meey Land và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đăng Nhập/ Tài Khoản Giao Dịch theo hướng dẫn của Meey Land. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Người Dùng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh, Meey Land không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất của Người Dùng xuất phát từ sự không tuân thủ quy định, hướng dẫn của Meey Land.

3.8 Meey Land bảo lưu quyền từ chối đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào.

3.9 Meey Land bảo lưu quyền ngay lập tức tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng của Người Dùng đối với Dịch Vụ và/hoặc xoá Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng mà không cần thông báo trước, đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

- Meey Land phát hiện bất kỳ thông tin nào Người Dùng cung cấp là giả mạo;

- Người Dùng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Website;

- Người Dùng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ ĐKĐK được nêu ra ở đây;

Meey Land buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án;

- Khi Người Dùng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích;

- Khi Người Dùng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào;

- Meey Land nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của Người Dùng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của Dịch Vụ, Website hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác;

Meey Land có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Người Dùng gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào – ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do Người Dùng sở hữu.

Nếu tin rằng Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng bị ngừng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, Người Dùng có thể gửi khiếu nại cho Meey Land.

4. Nghĩa vụ của Người Dùng

Trong quá trình truy cập, sử dụng Website, Người Dùng phải tuân theo những nghĩa vụ sau đây:

4.1 Nguyên tắc tuân thủ

Khi truy cập, sử dụng Website, Người Dùng phải thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Meey Land. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Người Dùng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Meey Land.

4.2 Nguyên tắc tôn trọng

Một số Dịch Vụ và Sản Phẩm cho phép và/hoặc cung cấp thông tin để Người Dùng tương tác với bên thứ ba, do vậy, Người Dùng phải tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

- Tôn trọng các quyền của tổ chức/cá nhân khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ;

- Không lợi dụng hoặc lạm dụng các thông tin hoặc công cụ được Meey Land cung cấp để gây tổn hại đến chính mình hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành

4.3 Thao tác trái phép:

Người Dùng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây đối với Website:

- Sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, kết nối tới, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Website hoặc xây dựng Website, phần mềm nhân bản khác để công bố các thông tin liên quan đến Website;

- Thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Website;

- Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Website;

- Đăng nhập và sử dụng Website bằng một phần mềm hoặc một hệ thống trung gian khác khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Meey Land;

- Sử dụng thông tin của Website để cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự hoặc về cơ bản là tương tự như Dịch Vụ;

- Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung Website.

4.4 Sử dụng trái phép

Người Dùng không được sử dụng Website, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác được tích hợp với Website để thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

- Đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc Chính quyền, thể chế, chính sách Nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác;

- Sử dụng Website để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

- Thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng của bất kỳ Sản Phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản khi không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, vi rút (virus) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại tới hệ thống mạng;

- Đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền hợp pháp khác của bên thứ ba;

- Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

4.5 Các nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK này và theo quy định của pháp luật.

5. Giao dịch trên Website

5.1 Khi tham gia vào bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website, Người Dùng phải có Tài Khoản Đăng Nhập đã được tạo lập thành công và đáp ứng yêu cầu tại Điều 3.3 , ngoài ra phải chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến Người Dùng để cung cấp cho Meey Land khi được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Đối với Khách hàng cá nhân: cần có Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:

· Trường hợp mang Hộ chiếu Việt Nam thì Hộ chiếu phải còn giá trị và có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào Hộ chiếu;

· Trường hợp mang Hộ chiếu nước ngoài thì Hộ chiếu phải còn giá trị, có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất/nhập cảnh Việt Nam vào Hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với Người Dùng tổ chức:

Cần có một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác.

5.2 Phí và các khoản phải thu

- Meey Land sẽ có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí, chi phí khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm khác và Người Dùng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin này trước khi tiến hành giao dịch.

- Phí Dịch Vụ trừ khi được quy định rõ ràng khác tại Phần “Bảng giá” , sẽ được hiểu là đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác có liên quan để Meey Land có thể cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng.

- Trường hợp Meey Land phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, Meey Land có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Dịch Vụ mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá sẽ được Meey Land cung cấp trước khi Người Dùng thực hiện bất cứ giao dịch nào.

- Người Dùng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí dịch vụ và các lệ phí, chi phí khác đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm mà được tính phí, và đồng ý cho phép Meey Land khấu trừ bất kỳ khoản phí, lệ phí hay khoản tiền khác mà Người Dùng phải trả cho Meey Land vào số dư Tài Khoản Giao Dịch của Người Dùng. Meey Land có quyền điều chỉnh, thay đổi biểu phí tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình.

- Ngoài ra, nếu Người Dùng dùng một đơn vị trung gian để thanh toán hay nạp tiền vào Meey Land, Người Dùng cũng cần tuân thủ quy định và biểu phí của đơn vị trung gian đó, và Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm hay phải có bất cứ nghĩa vụ nào đối với các khoản phí phát sinh từ đơn vị trung gian đó.

5.3 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chương II. Điều Khoản Giao Dịch trước khi Người Dùng thực hiện bất kỳ giao dịch nào để nạp tiền và/hoặc thanh toán cho Dịch Vụ.

6. Xử lý vi phạm và bồi thường

6.1 Thông báo vi phạm

Trước khi tiến hành xử lý như quy định tại Điều 6.3 dưới đây, Meey Land có thể thông báo trước cho Người Dùng một cách hợp lý, nêu rõ hành vi vi phạm của Người Dùng và biện pháp xử lý theo ĐKĐK này, và có thể cho Người Dùng cơ hội khắc phục vi phạm, trừ các trường hợp được nêu tại Điều 3.9.

6.2 Hình thức xử phạt

Tùy theo nhận định của Meey Land ứng với từng trường hợp vi phạm cụ thể của Người Dùng, Meey Land có toàn quyền đưa ra mức xử phạt phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) hình thức dưới đây:

- Tạm ngưng, chấm dứt hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoặc xóa Tài Khoản Đăng Nhập. Tùy từng trường hợp tương ứng, Người Dùng sẽ không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ và/hoặc Website và/hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập bị xử lý vi phạm.

- Nếu tài khoản Meey ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

- Yêu cầu Người Dùng bồi thường đối với mọi tổn thất, thiệt hại mà Meey Land phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Người Dùng. Theo đó, Người Dùng tại đây thừa nhận và đồng ý rằng Meey Land có quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nào mà Người Dùng đã nạp vào Tài Khoản Giao Dịch nhưng chưa sử dụng hết để khấu trừ vào khoản bồi thường nói trên (nếu có).

6.3 Bồi thường

Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng sẽ giữ cho Meey Land và các cổ đông, các tổ chức là công ty con, công ty liên kết, nhận sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Meey Land không bị phương hại bởi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư và các chi phí khác) phát sinh từ hoặc liên quan tới:

- Việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Website trong các giao dịch riêng của Người Dùng.

- Việc Người Dùng vi phạm hoặc không tuân thủ đầy đủ bất kỳ ĐKĐK hoặc quy định hoặc pháp luật liên quan, cho dù có hoặc không được dẫn chiếu trong ĐKĐK này.

- Việc Người Dùng sử dụng sai Dịch Vụ và/hoặc Website.

7. Giới hạn trách nhiệm

7.1 Meey Land không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào về bất kỳ nội dung nào dưới đây:

- Về thời gian, chất lượng, sự phù hợp, sự sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ và Website;

- Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của Người dùng;

- Việc sử dụng Dịch Vụ sẽ an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;

- Các lỗi hoặc sai sót thuộc Website sẽ được sửa;

- Website hoặc máy chủ duy trì Website không bị nhiễm vi rút hoặc cấu phần nguy hại khác

7.2 Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.

7.3 Dịch Vụ, Website có thể phụ thuộc vào các giới hạn, tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Người Dùng sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Meey Land được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Meey Land không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

7.4 Meey Land có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Người Dùng. Meey Land không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.

7.5 Meey Land không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ giả mạo, Dịch Vụ đã được sử dụng, Dịch Vụ không sử dụng được, mà Người Dùng mua từ các bên trung gian.

7.6 Vui lòng tham khảo điều khoản bổ sung liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và Website tại Chương IV. Điều Khoản Sử Dụng.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

8.1 Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, giao diện, thiết kế, trình bày (layout) thông tin, nội dung chứa đựng trong Website) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Meey Land và bên thứ ba (nếu có) mà không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã đăng ký hay chưa.

8.2 Người Dùng không được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc thực hiện những hành vi tương tự khác để xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land và bên thứ ba khác (nếu có) nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Meey Land và bên thứ ba đó.

8.3 Mặc dù trao quyền sử dụng Dịch Vụ cho Người Dùng, Meey Land bảo lưu mọi quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land đối với Dịch Vụ, Website và Sản Phẩm.

9. Bảo mật thông tin

9.1 Trong quá trình Người Dùng sử dụng Website và Dịch Vụ, Meey Land có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Người Dùng nhằm mục đích cuối cùng để phục vụ lợi ích của Người Dùng và mang đến cho Người Dùng những trải nghiệm tốt nhất.

9.2 Meey Land xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ.

9.3 Meey Land luôn nỗ lực bảo mật Dữ Liệu Người Dùng để ngăn chặn việc rò rỉ, đánh cắp thông tin cá nhân, hình thức sử dụng và truy cập tài khoản trái phép. Ngoài ra, Meey Land cũng triển khai và áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin trong khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng mà Meey Land xây dựng.

9.4 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chương III. Chính Sách Bảo Mật trước khi Người Dùng thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi Website và/hoặc Sản Phẩm.

10. Điều khoản khác

10.1 Meey Land bảo lưu quyền Cập Nhật vào bất cứ thời điểm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng có thể không sử dụng được hoặc không được sử dụng đầy đủ một phần hoặc toàn bộ Website trong quá trình Cập Nhật này.

10.2 Meey Land không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Meey Land có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Người Dùng đối với một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch Vụ của Meey Land mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

10.3 ĐKĐK này cùng tất cả những quy định, chính sách, điều kiện và điều khoản khác được nói tới và/hoặc dẫn chiếu tại ĐKĐK này sẽ cấu thành toàn bộ ĐKĐK mà Người Dùng phải tuân theo. Trong quá trình sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ, Người Dùng có thể được yêu cầu phải tuân theo điều khoản và điều kiện riêng của một dịch vụ cụ thể liên quan đến Website và/hoặc của Sản Phẩm khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ĐKĐK và điều khoản và điều kiện của dịch vụ/ Sản Phẩm khác đó, điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác sẽ được ưu tiên áp dụng.

10.4 Trừ khi có xác nhận rõ ràng bằng văn bản từ Meey Land, việc Meey Land không thực thi hoặc thực thi không đầy đủ bất kỳ quyền hay quy định nào trong ĐKĐK sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó, việc từ bỏ một lần bất kỳ quyền hoặc quy định nào sẽ không cấu thành việc tiếp tục từ bỏ.

10.5 ĐKĐK này có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ là bản được ưu tiên áp dụng.

10.6 ĐKĐK này được lập, điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi Tranh Chấp (nếu có) trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn này, Meey Land và/hoặc Người Dùng có thể đưa Tranh Chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Last updated