Chương III: Chính sách bảo mật Meey 3D

Chính Sách Bảo Mật này ("Chính Sách Bảo Mật") quy định những nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý, bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Người Dùng.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Chương I. Quy Định Chung và Chính Sách Bảo Mật này.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ Chính Sách Bảo Mật này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Người Dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Chính Sách Bảo Mật này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Chương I. Quy Định Chung.

1. Phạm vi áp dụng

- Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho việc thu thập, xử lý, bảo mật Dữ Liệu Người Dùng trong quá trình Người Dùng tải, cài đặt, truy cập, sử dụng Dịch Vụ, giao dịch liên quan đến Website.

- Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng với thông tin mà người dùng chọn tiết lộ hay gửi cho:

· Các dịch vụ, trang web, ứng dụng không phải do Meey Land quản lý và phát triển (kể cả các dịch vụ khác do bên liên kết của Meey Land cung cấp hoặc vận hành) mà không nêu rõ Chính Sách Bảo Mật này sẽ được áp dụng;

· Bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web, ứng dụng, phần mềm của bên thứ ba nào) mà Người Dùng có thể truy cập qua Website.

· Người Dùng cần hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ, trang web, ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên có thể thu thập thông tin của Khách Hàng theo các điều khoản, điều kiện và chính sách của họ.

2. Bảo mật dữ liệu người dùng

2.1 Mục đích và phạm vi thu thập, sử dụng Dữ Liệu Người Dùng

2.1.1 Mục đích thu thập Dữ Liệu Người Dùng

- Việc Meey Land thu thập Dữ Liệu Người Dùng nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích cho Người Dùng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ công tác bảo mật để đem lại cho Người Dùng trải nghiệm tốt hơn, bao gồm các nội dung chính sau đây:

· Để xác nhận khi Người Dùng dùng thông tin để đăng nhập vào Tài Khoản Đăng Nhập;

· Xác minh danh tính Người Dùng và bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập;

· Để thực hiện giao dịch liên quan đến Website và/hoặc hỗ trợ Người Dùng khi thực hiện giao dịch;

· Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Người Dùng, nhằm mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, đảm bảo an ninh, phát hiện các hành vi lạm dụng, lừa đảo, và hành vi trái pháp luật khác, đảm bảo cam kết của Meey Land với Người Dùng (ví dụ đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng);

· Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp Dịch Vụ và hỗ trợ sau mua hàng, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Người Dùng;

· Để tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các Dịch Vụ và Sản Phẩm, đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác;

· Để phân tích xu hướng tiêu dùng của Người Dùng, với mục đích phát triển dịch vụ mới vả cải thiện dịch vụ hiện tại;

· Để liên lạc, thông báo tới Người Dùng về, bao gồm nhưng không giới hạn ở, (i) những sản phẩm/dịch vụ khác mà Meey Land đang hoặc sẽ cung cấp; (ii) xin ý kiến của Người Dùng về những Sản Phẩm hiện tại hoặc những Sản Phẩm mới trong tương lai, (ii) thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và Meey Land;

· Duy trì Tài Khoản Đăng Nhập theo ĐKĐK;

· Quản lý hoạt động Người Dùng thực hiện trên Sản Phẩm;

· Dùng cho những mục đích khác được quy định cụ thể tại Chính Sách Bảo Mật này và theo quyết định của Meey Land tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trên Website.

- Meey Land chỉ thu thập Dữ Liệu Người Dùng trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của Meey Land. Meey Land duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người Dùng đã cung cấp. Ngoài ra, Meey Land cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà Meey Land cung cấp cho họ.

- Meey Land không bán thông tin cá nhân của Người Dùng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.

2.1.2 Phạm vi thu thập Dữ Liệu Người Dùng

Trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website, Meey Land sẽ thu thập các thông tin cá nhân và phi cá nhân liên quan đến Người Dùng như sau:

- Thông tin mà Người Dùng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký/ đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập như Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, v.v.

- Thông tin Người Dùng tự nguyện chia sẻ, cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những bài viết, thông tin, hình ảnh, tài liệu, dữ kiệu được Người Dùng đăng tải trên Sản Phẩm, thông tin khi Người Dùng đưa ra ý kiến, phản hồi, khiếu nại liên quan đến Sản Phẩm, trả lời các bảng điều tra thông tin mà Meey Land đưa ra, qua bất cứ phương tiện và hình thức nào, thông tin được Người Dùng cấp quyền trên thiết bị của Người Dùng để chia sẻ thông tin với Meey Land;

- Thông tin mà Người Dùng trao đổi với Meey Land thông qua điện thoại, thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, trao đổi trên các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội, email hay tại chính Website;

- Thông tin về nhân thân được cơ quan có thẩm quyền cung cấp hoặc các thông tin khác phục vụ công tác xác minh thông tin, phòng chống lừa đảo, gian lận.

- Thông tin nhận được trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Sản Phẩm:

· Hoạt động trên thiết bị: thông tin về các hoạt động và hành vi Người Dùng thực hiện trên thiết bị;

· Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của Người Dùng;

- Bất kỳ và tất cả thông tin nào khác được pháp luật hiện hành cho phép Meey Land thu thập, sử dụng hay tiết lộ mà không cần sự đồng ý trước của Người Dùng.

2.1.3 Phạm vi sử dụng Dữ Liệu Người Dùng

- Dữ Liệu Người Dùng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Meey Land, cũng như cung cấp cho các bên liên kết tuy nhiên vẫn đảm bảo ngăn ngừa các hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi tới Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng.

- Meey Land sẽ không sử dụng Dữ Liệu Người Dùng ngoài mục đích và phạm vi tại Chính Sách Bảo Mật này.

- Meey Land sẽ không cung cấp Dữ Liệu Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trước khi có sự đồng ý của Người Dùng ngoài những bên đã được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và trừ khi phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tuân theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Người Dùng tự xóa hoặc yêu cầu Meey Land xóa Tài Khoản Đăng Nhập và thông tin của Người Dùng, Meey Land vẫn có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ một số hoặc toàn bộ thông tin nhất định nhằm phân tích và lưu trữ hồ sơ cũng như phòng tránh, xử lý các hành vi vi phạm ĐKĐK, vi phạm pháp luật. Tùy theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, Meey Land có thể hủy/xóa Dữ Liệu Người Dùng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Người Dùng. Tuy nhiên do vấn đề kỹ thuật có thể phức tạp hơn dự kiến, Meey Land không cam đoan hay đảm bảo Dữ Liệu Người Dùng sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi tất cả các hệ thống của Meey Land hay có liên kết với Meey Land.

- Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với những Dữ Liệu Người Dùng mà Người Dùng tự đồng ý cấp cho một bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

2.1.4 Quyền riêng tư

- Trong quá trình Người Dùng sử dụng Sản Phẩm, Meey Land mặc định Người Dùng đồng ý cho phép Meey Land sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng để gửi thông báo, tin tức của Meey Land tới email và tin nhắn (SMS) của Người Dùng.

- Nếu không muốn tiếp tục nhận những thông báo và tin tức này, Người Dùng có thể từ chối bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký của Meey Land trong mỗi email hoặc tin nhắn.

- Tuy nhiên Người Dùng không được huỷ đăng ký nhận thông báo, tin tức này nếu như chúng không có tính chất quảng cáo và được sử dụng để đăng ký, xác minh, bảo vệ Tài Khoản Đăng Nhập và thông báo cho Người Dùng về những thay đổi quan trọng của Meey Land.

2.2 Bảo mật thông tin cá nhân

2.2.1 Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người Dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Meey Land.

2.2.2 Phương tiện và công cụ để Người Dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

- Người Dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại Tài Khoản Đăng Nhập của mình đã đăng ký trên Website.

- Việc đăng nhập và chỉnh sửa có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.

2.2.3 Những đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

- Meey Land không cung cấp thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Meey Land cung cấp dịch vụ cho Người Dùng, cụ thể như sau:

· Trao đổi thông tin cá nhân Người Dùng với các công ty liên kết của Meey Land và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Người Dùng với Meey Land:

· Meey Land có thể chia sẻ thông tin cá nhân Người Dùng cho các đối tác của Meey Land, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Meey Land. Việc chia sẻ này giúp Meey Land có thể cung cấp cho Người Dùng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Người Dùng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Meey Land và các công ty liên kết của Meey Land được cấp quyền truy cập thông tin cá nhân Người Dùng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

· Meey Land có thể chuyển thông tin cá nhân Người Dùng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Người Dùng. Meey Land cũng có thể trao đổi thông tin cá nhân Người Dùng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

· Trao đổi thông tin cá nhân Người Dùng với các đối tác quảng cáo

· Trao đổi thông tin cá nhân Người Dùng với những đơn vị kinh doanh khác mà Meey Land có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Meey Land sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách Bảo Mật này.

· Cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán, v.v.

- Meey Land có thể dùng thông tin cá nhân Người Dùng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Người Dùng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý...), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Meey Land tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Người Dùng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Meey Land sẽ có thông báo cụ thể cho Người Dùng khi phải tiết lộ thông tin cá nhân Người Dùng cho một bên thứ ba và sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân Người Dùng khi được sự đồng ý của Người Dùng.

- Người Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Meey Land. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Meey Land sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

2.2.4 Cơ chế bảo mật thông tin cá nhân

- Meey Land thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân Người Dùng qua các hình thức:

· Meey Land duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng. Ví dụ, đối với sự an toàn của lượt truy cập từ Người Dùng vào Sản Phẩm, Meey Land có thể sử dụng các hàng rào tường lửa, các kỹ thuật mã hóa và/hoặc các thủ tục xác thực khác. Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Người Dùng lưu trên Sản Phẩm thông qua Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn, chỉ có những người có thẩm quyền mới có thế truy cập được.

· Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của Meey Land thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của Sản Phẩm. Meey Land luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

· Các thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ theo quy định của pháp luật.

· Tuy nhiên không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Meey Land cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng, Meey Land không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Người Dùng chuyển tới Meey Land, Người Dùng phải chấp nhận rằng Người Dùng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.

· Chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của Meey Land chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Người Dùng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh.

· Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ và giao dịch bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Meey Land về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên Tài Khoản Đăng Nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

· Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

· Meey Land không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Người Dùng truy cập vào Website và/hoặc Sản Phẩm từ các Website khác không phải là Sản Phẩm chính thức của Meey Land.

· Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của Người Dùng, Meey Land sẽ thông báo ngay cho Người Dùng khi cần thiết và trong phạm vi có thể, Người Dùng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Người Dùng đưa ra được giải pháp khác, Meey Land có thể thông báo cho Người Dùng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng Email mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land khi Người Dùng đăng ký với Meey Land.

2.2.5 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Meey Land là đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân của Người Dùng. Người Dùng có thể liên lạc với Meey Land để hỏi về mọi hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình.

3. Chính sách về Cookies

3.1 Cookies thiết yếu

Cookies thiết yếu là những Cookies cần thiết và mang tính bắt buộc để Meey Land có thể cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

3.2 Cookies chức năng

Cookies chức năng là những Cookies cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Website mà khi tắt Cookies này, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

- Không thể truy cập được một số mục của Meey Land;

- Hạn chế các Dịch Vụ Meey Land có thể cung cấp cho Khách Hàng;

- Meey Land không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng;

- Meey Land không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

3.3 Cookies hiệu suất và phân tích

- Cookies hiệu suất cho phép Meey Land nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.

- Cookies này cũng cho phép thu thập thông tin về cách thức Khách Hàng truy cập sử dụng Meey Land bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Meey Land.

- Dựa trên Cookies này, Meey Land có thể tính và phân tích số lượng Dịch Vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Meey Land chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình.

- Meey Land không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

3.4 Cookies cá nhân hóa

- Cookies cá nhân hóa giúp Meey Land tùy chỉnh Website khi Khách --Hàng sử dụng và cho phép Meey Land ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.

- Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện.

- Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:

· Một số nội dung trên Website có thể không thể hiển thị chính xác;

· Hỗ trợ trực tuyến mà Meey Land cung cấp bị hạn chế;

· Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.

3.5 Cookies tiếp thị và quảng cáo

- Những Cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Khách Hàng. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Khách Hàng.

- Những Cookies này cho phép Meey Land xác định:

· Nội dung Website Khách Hàng truy cập;

· Nội dung Khách Hàng tìm kiếm;

· Thông tin Khách Hàng chia sẻ khi đăng ký trên website khác;

· Website khác Khách Hàng truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Website.

- Cookies tiếp thị được cài đặt trên Meey Land bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Meey Land và nhà quảng cáo. Những Cookies này được sử dụng để:

· Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (Email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Website;

· Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;

· Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;

· Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Khách Hàng muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Website.

3.6 Bảo mật thông tin về Cookies

- Meey Land cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu về Cookies của Khách Hàng theo các nguyên tắc sau:

· Meey Land không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân.

· Meey Land không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.

· Meey Land không cung cấp bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Meey Land.

· Nếu Khách Hàng sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Khách Hàng sử dụng nhiều trình duyệt khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Khách Hàng có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.

· Khách Hàng có thể thay đổi cài đặt Trình duyệt để tắt Cookies nếu muốn.

4. Bảo mật thông tin thanh toán

Hệ thống thanh toán trên Meey Land được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các Ngân hàng nội địa và Quốc tế (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Meey Land đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Ngoài ra, Meey Land còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin thanh toán của Người Dùng.

4.1 Tiêu chuẩn bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán và các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

4.2 Cơ chế bảo mật

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Meey Land áp dụng với Người Dùng:

- Thông tin thẻ thanh toán của Người Dùng không được lưu trên hệ thống của Meey Land. Khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán Dịch Vụ, Người Dùng sẽ nhập thông tin thẻ trên hệ thống của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

- Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Người Dùng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.

- Người Dùng có tùy chọn sử dụng OTP xác nhận giao dịch.

- Hệ thống nội bộ giữa các modules của Meey Land sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa Private, Public & Key đảm bảo tính bảo mật và an toàn trọn vẹn dữ liệu.

4.3 Giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống

Để đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn thông tin trên Sản Phẩm, hệ thống công nghệ thông tin được thiết lập cơ chế bảo mật như sau

4.3.1 Thông tin về máy chủ và hệ thống dự phòng

Hệ thống máy chủ: đặt trên Cloud của Amazon (Amazon web service – gọi tắt là AWS).

4.3.2 Bảo mật hệ thống

- Kết nối từ người sử dụng hệ thống phần mềm được mã hóa dữ liệu

- Kết nối giữa các thành phần trong hệ thống được bảo vệ bởi thiết bị tường lửa và chỉ mở kết nối cho những địa chỉ IP xác định.

- Có phần mềm giám sát tình trạng hoạt động của các thành phần của hệ thống và gửi các cảnh báo khi có sự cố, khi có các sự kiện đăng nhập không hợp lệ.

- Thiết lập cơ chế ngăn chặn tấn công sử dụng quyền chứng thực người dùng CSRF (Cross Site Request Forgery) cho toàn bộ Module trên hệ thống.

- Tích hợp xác thực hệ thống với SSO (Single Sign On) để cấp phát thu hồi tài khoản, nhanh chóng, kịp thời.

4.3.3 Sao lưu và xử lý sự cố

- Nhân viên kỹ thuật Meey Land thường xuyên cập nhật, bảo trì, backup dữ liệu Sản Phẩm.

- Thời gian back up dữ liệu sẽ vào 23 giờ hàng ngày để đảm bảo lưu trữ thông tin an toàn.

- Ngoài ra, Meey Land áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao dịch, lưu trữ thông tin như sau:

· Cơ chế bảo vệ bằng mật khẩu đã mã hóa;

· Sao lưu dự phòng;

· Hệ thống giám sát hoạt động 24/7;

· Hệ thống khi phát triển được kiểm thử, vá lỗi, nâng cấp, ghi lại nhật ký phát hành để đảm bảo tính liên tục trong vận hành và bảo trì;

· Dữ liệu được mã hóa bảo mật với chứng chỉ số SSL 256 bit đảm bảo truy cập thông tin an toàn;

· Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố và khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

4.3.4 Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố hệ thống bảo mật chia thành nhiều lớp và nhiều tầng

- Sử dụng server firewall.

- Tích hợp sẵn các phương án chống DDOS tự động.

4.3.5 Phương án và biện pháp bảo mật

- Đối với máy chủ:

· Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống như tạo tường lửa, cài đặt phần mềm diệt vi rút.

· Meey Land thuê server với đầy đủ hệ thống tường lửa (firewall) như kết nối bên trên để ngăn chặn việc truy cập thông tin trái phép từ bên ngoài, tấn công DDOS, Flush… vào hệ thống.

· Các máy chủ được Meey Land thuê từ nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu đám mây AWS với máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây, được AWS thiết kế tối ưu cho hoạt động của Website. Đội ngũ nhân viên của AWS sẽ thường xuyên theo dõi, bảo trì, khắc phục sự cố, tư vấn cho Người Dùng các tùy chỉnh vào thời điểm cần thiết, hỗ trợ các giải pháp bảo mật tiên tiến nhất, tránh được các cuộc tấn công như DDos, dos,… hoặc phân tải lưu lượng phù hợp.

- Đối với thông tin cá nhân Người Dùng: Thông tin cá nhân của Người Dùng được lưu trong máy chủ của Meey Land.

Last updated